Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 roku, sygn. akt III CZP 16/20 dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych (PZP), nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie KIO.

Omawiana uchwała przesądza, że wykonawca nie musi uprzednio wnieść odwołania do KIO, by mieć możliwość dochodzenia naprawienia szkody przed sądem. Wykonawca nie ma więc obowiązku uprzedniego skorzystania ze środków prawnych przewidzianych w PZP, ale może od razu wystąpić z właściwym roszczeniem do sądu.

To ważna uchwała Sądu Najwyższego, która może ułatwić wykonawcom dochodzenie odszkodowań od zamawiających i daje możliwość ograniczenia kosztów. Z drugiej jednak strony dochodzenie roszczeń jedynie przed sądem może być utrudnione, gdy wykonawca w pierwszej kolejności nie uzyska korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia stwierdzającego naruszenie przepisów PZP.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 roku, sygn. akt III CZP 16/20.

Komentarze do posta “Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę możliwe bez uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów PZP”

  1. Super, że jest taka uchwała, ale dowodowo wciąż trudno będzie wykazywać szkodę… utracone korzyści?

Comments are closed.