Kodeks cywilny a prawo zamówień publicznych – czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek braku zapłaty na rzecz podwykonawcy?

Co do zasady art. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) umożliwia zastrzeżenie kary umownej jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tymczasem w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) znajduje się przepis, zgodnie z którym umowa o roboty budowlane zawiera Czytaj całość

COVID-19 a unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na działalność przedsiębiorców, w tym zamawiających, którzy w wielu przypadkach zostali zmuszeni do zmiany lub ograniczenia swoich planów inwestycyjnych. W tym kontekście pojawia się więc pytanie: czy epidemia COVID-19 może stanowić podstawę unieważnienia Czytaj całość

Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę możliwe bez uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów PZP

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 roku, sygn. akt III CZP 16/20 dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych (PZP), nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia Czytaj całość