Kodeks cywilny a prawo zamówień publicznych – czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek braku zapłaty na rzecz podwykonawcy?

Co do zasady art. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) umożliwia zastrzeżenie kary umownej jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tymczasem w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) znajduje się przepis, zgodnie z którym umowa o roboty budowlane zawiera Czytaj całość