W dniu 28 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk 2812). Ostateczne brzmienie ustawy, zwanej „ustawą o KNF”, obejmuje wszystkie regulacje, o których mowa w artykule z 28 września 2018 roku, to jest:

  • narzucenie zdematerializowanej formy wszystkim obligacjom korporacyjnym;
  • nałożenie obowiązku rejestracji każdej emisji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emitent będzie miał 15 dni na przekazanie KDPW najważniejszych informacji na temat emisji, w tym wartości nominalnej, łącznej wysokości zobowiązań emitenta oraz terminów na ich spełnienie. Przekazanie nieprawdziwych danych zagrożone będzie z kolei grzywną w wysokości do 2 mln. zł;
  • wprowadzenie instytucji agenta emisji, którego zadaniem będzie organizacja i nadzór nad procesem rejestracji papierów dłużnych w KDPW.

Ponadto, zasadniczej zmianie ulegnie organizacja działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd KNF stanie się bowiem państwową osobą prawną, zaś skład samej Komisji zostanie rozszerzony o przedstawiciela premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK i BFG, choć nie będą oni mieli prawa głosu. Utworzony zostanie także Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego, w którym ogłaszane będą uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty oraz inne akty lub dokumenty. Nieznacznie zwiększone zostaną także kompetencje nadzorcze Komisji.

Poza tym ustawa powołuje do życia Fundusz Edukacji Finansowej. Do jego zadań będzie należało zwiększanie świadomości finansowej Polaków, w tym ich wiedzy o produktach inwestycyjnych. Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, w skład której wejdą przedstawiciele instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację. Do Funduszu będą trafiały środki pochodzące z kar administracyjnych nakładanych przez KNF i Rzecznika Finansowego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ma ona na celu „wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem”. Kierunek zmian jest niewątpliwie słuszny, jednak powstaje wątpliwość, czy wybrane środki będą wystarczające i skuteczne dla osiągnięcia celu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Autor: