Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie nowa ustawa o kosztach komorniczych. Nowelizacja w znacznym zakresie modyfikuje zasady finansowania kancelarii komorniczych raz stawki opłat za czynności podejmowane w toku postępowania egzekucyjnego.

Nowością, którą najbardziej odczują komornicy, jest zmiana charakteru uiszczanych na ich rzecz opłat egzekucyjnych. Po wejściu w życie nowelizacji zaczną one stanowić dochód Skarbu Państwa, a komornik będzie miał prawo tylko do określonej prowizji od takich opłat. Szczegółowe zasady naliczania opłat w postępowaniu egzekucyjnym przedstawiono poniżej.

Co do zasady opłaty komornicze dzielimy na:

  • opłaty komornicze za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego (wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym), które dalej dzielą się na opłaty stosunkowe i stałe.

Opłata stosunkowa wyrażana jest w formie procentu od kwoty, której dotyczy dana egzekucja. Opłata stała ma z kolei zryczałtowana wysokość, która wynika wprost z ustawy.

  • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

Zgodnie z nową ustawą zmienią się zasady ponoszenia opłat komorniczych – to, kto będzie je ponosił, będzie uzależnione od okoliczności przypadku.

Regułą będzie pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości 10% kwoty długu w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Opłata ta może jednak być niższa, jeżeli dłużnik w ciągu miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zapłaci dobrowolnie całość lub część egzekwowanego świadczenia. W takiej sytuacji komornik pobierze od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości dobrowolnie spłaconego długu.

Opłata komornicza może jednak zostać przerzucona na wierzyciela. Dotyczy to sytuacji, w których komornik umorzy postępowanie na wniosek wierzyciela. Wówczas wierzyciel będzie obowiązany do uiszczenia na rzecz komornika opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Istnieje jednak wyjątek od tego wyjątku. Chodzi o przypadki, w których wprawdzie wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji, ale z przyczyn leżących po stronie dłużnika. Wystarczy zatem, że wierzyciel wykaże, iż umorzenie postępowania stało się konieczne z powodu spełnienia świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z powodu zawarcia w tym samym terminie ugody w sprawie warunków spłaty długu, żeby opłatę za postępowanie egzekucyjne (w wysokości 5%) poniósł dłużnik. Gdyby którakolwiek z ww. okoliczności zaistniała po upływie miesięcznego terminu od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dłużnik będzie obciążony opłatą komorniczą w podstawowej wysokości, tj. 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Ustawodawca postanowił także wzmocnić czynniki odstraszające wierzycieli przed wszczynaniem oczywiście niezasadnych egzekucji i wskazywaniem we wnioskach o wszczęcie egzekucji osób niebędących dłużnikami. W takich sytuacjach komornik wyda postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Komornik nie będzie w takich okolicznościach pobierał jakichkolwiek opłat od dłużnika, a ewentualne pobrane opłaty będą podlegały zwrotowi.

Podwyższona zostanie także opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. W nowym stanie prawnym wyniesie ona 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

W zakończeniu przedstawiamy kilka wybranych stawek opłat komorniczych:

  • opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji ws. wydania rzeczy ruchomej oraz od wniosku o wprowadzenie syndyka (zarządcy) w posiadanie majątku – 400,00 zł;
  • opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji w celu wprowadzenia w posiadanie nieruchomości – 1.500,00 zł (w przypadku lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych) / 2.000,00 zł (w przypadku innych lokali).
  • opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie – 1.000,00 zł;
  • Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia niż wymienione w art. 31 – 300,00 zł.
  • Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji przedmiotu zastawu rejestrowego – 1.000,00 zł.
  • Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100,00 zł.
  • zryczałtowany zwrot kosztów związanych z utrwalaniem oraz przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku z czynności wykonywanych poza siedzibą kancelarii komorniczej – 50,00 zł, niezależnie od liczby czynności i objętości danych utrwalonych w sprawie

Autor: