30 stycznia 2019 roku Sąd Najwyższy po raz kolejny wypowiedział się w kwestii osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

Uchwała wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 78/18 wpisuje się w obserwowany w ostatnich latach trend do zaostrzania wykładni przepisów na niekorzyść członków zarządu, kierujących działaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która stała się niewypłacalna. Wbrew bowiem dotychczasowemu stanowisku doktryny, Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzialność na gruncie art. 299 k.s.h. rozciąga się również na zobowiązania powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli pozostają one w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uchwała odnosi się w szczególności do sytuacji, w której wierzyciel spółki znajdującej się w upadłości wygrał proces przeciwko syndykowi masy upadłości i na tej podstawie uzyskał wobec niego roszczenie o zwrot kosztów sądowych.

Poniżej publikujemy pełną treść uchwały.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 78/18:

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uzasadnienie uchwały nie jest jeszcze dostępne.

Autor: