Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (Druk nr 2812). Projekt ustawy, który 4 września br. został skierowany do Sejmu, wprowadza istotne zmiany w mechanizmach funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności w zakresie pozyskiwania finansowania z emisji obligacji korporacyjnych. Proces ten zostanie znacząco utrudniony, a wszystko w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów.

Na przyszłych emitentów obligacji mają zostać nałożone nowe wymogi formalne, od spełnienia których zależeć będzie dopuszczalność każdej emisji. Do najistotniejszych należy narzucenie przedsiębiorcom obowiązku dematerializacji obligacji (rezygnacji z formy dokumentowej na rzecz formy elektronicznej) oraz rejestrowania każdej emisji

Przede wszystkim zgodnie z projektem obligacje nie będą mogły mieć formy dokumentu oraz – jako zdematerializowane papiery wartościowe – będą podlegać obowiązkowej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Dotyczyć to będzie wszystkich, bez wyjątku, obligacji plasowanych w emisjach zamkniętych (emisje publiczne już podlegają obowiązkowej rejestracji w KDPW).

Zgodnie z nowym art. 48 ust. 5e tej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. KDPW będzie gromadzić i udostępniać do publicznej wiadomości informacje o nieumorzonych obligacjach emitentów z siedzibą na terytorium Polski, a także informacje o wysokości ich zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez nich tych zobowiązań.

Projekt ustawy wprowadza także instytucję agenta emisji (nowy art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), który w założeniu ustawodawcy ma ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w KDPW i skrócić czas trwania tego procesu. Umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji emitent będzie musiał zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem oferowania papierów wartościowych. Funkcję agenta emisji będzie mógł objąć dom maklerski lub bank uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (uczestnik KDPW).

Agent emisji będzie miał obowiązek przede wszystkim zweryfikować poprawność procesu emisji i oferowania obligacji i prowadzić go jako swoisty łącznik pomiędzy emitentem a KDPW.  Do agenta emisji ma należeć ostateczna ocena zgodności z prawem działań emitenta, od której zależeć będzie możliwość uplasowania danej emisji.

W projekcie przewidziano także (dość ogólnikową) zasadę, zgodnie z którą agent emisji będzie odpowiadał za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków.

Wstępnie wejście w życie nowych regulacji jest zaplanowane na 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem nowe zasady będą działały na przyszłość, a więc obejmą wszystkie emisje obligacji plasowane po Nowym Roku. Tym samym nowelizacja nie będzie oddziaływała na obligacje wyemitowane wcześniej w formie dokumentu.

Niemniej jednak emitenci obligacji wyemitowanych i nieumorzonych przed 1 stycznia 2019 r. będą zobligowani do przekazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych informacji o wszystkich swoich emisjach obligacji, w tym o liczbie emisji oraz ich wartości.

Termin na wykonanie tego wykonania został wstępnie oznaczony na 31 marca 2020 r. Uchybienie terminowi może jest zagrożone karą grzywny, nakładaną na członków zarządu emitenta, w wysokości do 2 mln złotych.

Ostateczny kształt regulacji może jeszcze ulec zmianom w toku procedury legislacyjnej.

Autor: